بیل گیتس چطوری کتاب میخونه؟!

485

انسان های موفق همشون یک عادت مشترک دارن به نام مطالعه. دوست دارین بدونین عادات مطالعه بیل گیتس پرآوازه چیا هستن؟ www.iranmehrcollege.com 021-84378