بازدید وزیر ارتباطات از پروژه های دانشگاه امیر کبیر

819

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پروژه های دانشگاه امیر کبیر 28 مهر 1397