هایپرلپسی دستی و زیبا از پارک قائم اسفراین در بهار سال 1384

100