نماهنگ قارداش

62

«نماهنگ قارداش» «با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای» «کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی» « https://t.me/shahidjodeiri »