اعتراضات شبانه مردم بحرین

65

اعتراضات بحرینی ها به جنایات رژیم آل خلیفه با وجود تلاش های سیاسی و سرکوب ها همچنان ادامه دارد.