صحبت های دکتر چو رییس فدراسیون جهانی

94

صحبت های دکتر چو رییس فدراسیون جهانی تکواندو در خصوص کارشکنی انگلیس در خصوص صدور ویزا