سخنرانی مقم معظم رهبری رئیس جمهور وقت ایران در سازمان ملل متحد

1,284

ملت های مستقل هرگز نمی توانند تضمین امنیت خود را از این شورای امنیت بخواهند