پاکسازی ساحل خلیج فارس

619

همه محتاج نوازشیم، آدم، آب، خاک و این دستان نوازش گر جوانان ایرانی است که ساحل زیبای خلیج فارس را با مهر خود می نوازند.... بیشتر در www.dournist.com