اصطلاح کابردی walk sb somewhere

28

اصطلاحی که تو زبان انگلیسی برای بدرقه و همراهی کردن افراد استفاده میشه 1111 ...