مردم پای ۹۰ فردوسی پور می نشینند نه BBC و VOA

182

علی ربیعی: امروز اگر BBC و VOA برنامه فوتبالی درست کنن، مردم پای ۹۰ فردوسی پور می نشینند نه برنامه BBC