بازار حضرتی

151

بازار حضرتی از جمله بازارهای قدیمی تهران است