دیروز در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور چه گذشت؟

3

در حالی که روز گذشته وزیر ارتباطات در حاشیه همایش شهرهوشمند، زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری گفت که قصد سفر به آمریکا و مذاکره با شرکت های آمریکایی را ندارد، قل داد تا وزارت خانه اش تسهیلاتی با دوره بازپرداخت بلندمدت برای ایجاد شهرهای هوشمند از محل وجوه اداره شده ، اعطا کند.

۱ ماه پیش
#