قدس خونین در همدان و بمباران صفوف نمازگزاران در سال ۶۱_موشن گرافیک

516

این موشن گرافیک روایتگر نمازجمعه و قدس خونین همدان در سال 61 است، واقعه ای که به بمباران صفوف نمازگزاران و شهادت تعداد زیادی از آنان انجامید