هر هفته: الف_ ب_ ايران

262

هر هفته يک پروژه و تا پايان سالجاري 227 پروژه با اعتباري بالغ بر 330هزار ميليارد ريال در 31 استان کشور افتتاح مي شود.

وزارت نیرو
وزارت نیرو 112 دنبال کننده