ترامپ: عربستان بدون آمریکا بیش از ۲ هفته باقی نمی ماند

262

منبع: هفته نامهٔ تایم