گردش نادرست اسناد و اطلاعات در شرکتها

470

در این فیلم کوتاه سعید قنبری دمساز درباره گردش نادرست اسناد و اطلاعات در شرکتها توضیح می دهد. عدم رفع این مشکلات زمان زیادی از پرسنل می گیرد و باعث کندی در انجام امور می گردد.مطالب کاربردی بیشتر درباره حسابداری، بیمه و مالیات را از سایت حساب آموز مطالعه کنید. www.hesabamooz.com

حساب آموز
حساب آموز 62 دنبال کننده