چهاردهمین کنگره بین المللی مرکبات در شهر مرسین ترکیه

218

The 14th International Citrus Congress will be held in Mersin, Turkey, in 2020. چهاردهمین کنگره بین المللی مرکبات در شهر مرسین ترکیه در سال 2020