مهدی رجبی - آیا قیمت مسکن حبابی است؟

403

در این ویدئو می خواهیم ابعاد حباب قیمت مسکن را بررسی کنیم. http://mahdirajabi.com

مهدی رجبی
مهدی رجبی 28 دنبال کننده