کتاب رضاشاه -صادق زیباکلام منتشر شد

4,761

این کتاب برعکس روایت حکومتی نشان می دهد که تمام عصر رضاشاه از کودتای سوم اسفند تا تشکیل سلسله پهلوی و کلیه اقدامات وی محصول و معلول شرایط داخلی کشور از یک سو و از سوی دیگر اقدامات کنشگران سیاسی می بوده تفاوت دیگر این کتاب با روایت رسمی در اتکا آن بر حجم انبوهی از اسناد و مدارک تاریخی است تا تحلیل ها و تبیین ها نظری .

صادق زیباکلام
صادق زیباکلام 1 هزار دنبال کننده