اولین نمایشگاه صلح مقاومت امید

184

اولین نمایشگاه صلح مقاومت وامید در 30شهریور ماه 1393 توسط مرکزفرهنگی هنری دارالفنون با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان تهران برگزارشد. دبیر برگزاری : محمد مهدی تدین موغاری -در این نمایشگاه 70 اثربه نمایش گذاشته شد .

دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال کننده