اصطلاح the ins and outs

70

همه ی جزئیات چیزی یا مکانی، زیر و روی چیزی، بالا و پایین، زیر و بم، جیک و پوک، سوراخ سمبه