ماجرای کودکان غرق شده در گرجستان

248

ماجرای غرق شدن کودکان در گرجستان که برای فوتبال به این کشور سفر کرده بودند از زبان محمدی مالک باشگاه آرمان کویر یزد.