چرا هزینه حمل نفت و بیمه دریایی گران شد؟

33

هزینه های حمل و همچنین حق بیمه آنها پس از افزایش تنش ها در منطقه که حداقل به 6 کشتی حامل نفت در این منطقه آسیب وارد شد، رشد بیشتری پیدا کرده است.