قهرمانی و رکوردشکنی تک ضرب وزنه بردار چینی در 73 کیلوگرم

413

قهرمانی و رکوردشکنی تک ضرب وزنه بردار چینی در 73 کیلوگرم.