شعرخوانی حامد حسین خانی در آیین رونمایی از آثار مکتوب حوزه هنری خراسان جنوبی (2)

78

شعر خوانی حامد حسین خانی در آیین رونمایی از تازه ترین آثار مکتوب واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری خراسان جنوبی - شهریور ماه 1398