اهدای تندیس ناکارآمدترین وزیر به عباس آخوندی

1,337

اهدای تندیس ناکارآمدترین وزیر به عباس آخوندی در دانشگاه شیراز