اصطلاح bank on someting

29

به معنی روی چیزی حساب کردن یا انتظار واقع شدن چیزی رو داشتن