نود: صحبتهای پایانی کی روش

824

نود: صحبتهای پایانی کی روش - در صورت فراهم نشدن شرایط ایده آل، قصد خاتمه کارش با تیم ملی را دارد - جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵