زندگی محلی در سمنان (برنامه ایران)

232

در این برنامه به زندگی روستایی در سمنان پرداخته می شود