حکم کشیدن قلیانهایی کە امروزە بجای آب از مشروب استفادە میکنند?!

87

سوال؛ در بعضی از قهوەخانە و قلیانسراها در شیشەهای قلیان بجای آب از مشروب برای مشتریانشان استفادە میکنند، آیا کسانیکە این نوع قلیانها رو بکشند و مست شوند حکمشان مثل حکم همان شرابخوارانی است کە رسول اکرم علیە الصلاە و السلام در احادیثی آنان را تهدید میکند و طاعات و عباداتشان تا 40 روز قبول نمی شود?!