راهکارها و سازوکارهای کاهش ریسک فعالیت‌های صادراتی

24

راهکارها و سازوکارهای کاهش ریسک فعالیت‌های صادراتی محور اصلی این قسمت از برنامه «اکو گپ» است که برای بررسی و آسیب‌شناسی آن با آرش شهر آئینی، معاون صندوق ضمانت صادرات ایران گفتگو شده است.

اکو ایران
اکو ایران 132 دنبال کننده