تمرینات بدنسازی برای شانه و کول- برنامه شانه و کول- تکواندو جهانی

432

1. Seated Dumbbell Military Press: 5 sets, 8-12 reps 2. Standing Barbell Military Press: 5 sets, 8-10 reps 3. Superset a. Smith Machine Press: 4 sets, 10-12 reps b. Dumbbell Side Raises: 4 sets, 12-15 reps 4. Side Raies: Run the Rack Set 5. Superset a. Cable Front Raise: 4 sets, 10-12 reps b. Cable Upright Row 5. Kettlebell Side Raises: 4 sets, 12 reps 6. Cable Reverse Fly: 4 sets, 12-15 reps 7. Superset a. Dumbbell Shrugs: 5 sets, 10 reps b. Incline Dumbbell Reverse F

ژن خوک
%87
داستان دو زندانی به نام های عماد گربه و آقا رضا است. آقا رضا از طرف روزبه، یکی از آقازاده ها در مقابل گرفتن مبلغی کلان مامور می شود تا عماد را از زندان فراری دهد. روزبه می خواهد سر عماد را که حاصل ازدواج صیغه ای پدرش است زیر آب کند تا ارث پدر به او نرسد...
filimo
در فیلیمو ببین