آشپزی افغان: سوپ سبزیجات-سوپ ترکاری

396
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزاردنبال‌ کننده
۹ ماه پیش
# afghan
# food
# kebab
# dari
# kabul
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزار دنبال کننده