برتری قدرت نظامی ایران

478

برتری قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران از قدرت نظامی آمریکا-سخنان آیت الله شاهرودی در مورد شکار پهباد امریکایی