آموزش تکنیک پا ، قسمت اول

136

از سری آموزش های کمپانی ویگتور. در این قسمت به آموزش حرکت در زمین به جلو و عقب پرداخته می شود. با زیرنویس فارسی