تیزر | مجموعه مستند خاکریزهای خوزستان

663

اینجا هنوز هم منطقه عملیاتی است... مردمان اینجا از جنگ آموخته اند که یک دست صدا ندارد برای سقوط نکردنِ این خاک؛ باید خاکریز زد...