کارگاه فرش بافی مددجوی کمیته امداد البرز

52

تار و پود هایی برای زندگی گزارش خبری صداوسیما از کارآفرینی بانوی البرزی با وامهای اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره)