بازدید سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی از دانشکده فنی دختران اطهر اراک

68
68 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بازدید سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی و کارگروه نظارت و ارزیابی استان از دانشکده فنی و حرفه ای اطهر دختران اراک