حسین مرتضی خبر نگار شجاع العالم از خطوط مقدم جنگ در حلب

489

حسین مرتضی خبر نگار شجاع العالم از خطوط مقدم جنگ در حلب قدیم در منطقه باب المقام

مهدی طوسی
مهدی طوسی 728 دنبال کننده