کارت های باکوگان (هدیه به طرفداران کارتون زیبای باکوگان)

297
((hyper sparker X))
((hyper sparker X)) 355 دنبال کننده