اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد | آیت الله خامنه ای

63

...Arbaeen has become universal and will even grow more universal