همنوازى دف ( نیما حدادى مدرس آموزشگاه منادى)

1,753

همنوازى زیباى دف "نیما حدادى" به همراه هنرجوى خود "دانیال نیر" قطعه اى زیبا را نوشته و اجرا میكنند ، / آموزشگاه موسیقى منادى : ٤٤٨٩٤٨٧٨