حواشی دانشگاه آزاد در هفته ای که گذشت | متن و حاشیه 25

9,038

در این قسمت از برنامه متن و حاشیه به اعتراض اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی پرداختیم. انگیزه پیرترین دانشجوی کشور برای تحصیل یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این بسته خبری است.