14 دنبال‌ کننده
35.4 هزار بازدید ویدیو

اصطلاحات و واژه های حقوقی

بازرس

PAVLEGAL_1398
5 بازدید ۳ ماه پیش

مدیرعامل

PAVLEGAL_1398
6 بازدید ۳ ماه پیش

رئیس هیات مدیره

PAVLEGAL_1398
10 بازدید ۳ ماه پیش

هیات مدیره شرکت

PAVLEGAL_1398
4 بازدید ۳ ماه پیش

شرکت تعاونی

PAVLEGAL_1398
22 بازدید ۳ ماه پیش

شرکت نسبی

PAVLEGAL_1398
9 بازدید ۳ ماه پیش

شرکت مختلط سهامی

PAVLEGAL_1398
22 بازدید ۳ ماه پیش

شرکت تضامنی

PAVLEGAL_1398
22 بازدید ۳ ماه پیش

شرکت سهامی عام

PAVLEGAL_1398
50 بازدید ۳ ماه پیش

پرداخت سرمایه

PAVLEGAL_1398
21 بازدید ۳ ماه پیش

دفتر کپی

PAVLEGAL_1398
26 بازدید ۳ ماه پیش

دفتر دارایی

PAVLEGAL_1398
31 بازدید ۳ ماه پیش

دفتر روزنامه

PAVLEGAL_1398
32 بازدید ۳ ماه پیش

معاملات تجاری

PAVLEGAL_1398
52 بازدید ۳ ماه پیش

تاجر

PAVLEGAL_1398
41 بازدید ۳ ماه پیش

مهلت فرجام خواهی

PAVLEGAL_1398
18 بازدید ۳ ماه پیش

فرجام خواهی

PAVLEGAL_1398
50 بازدید ۳ ماه پیش

تجدید نظرخواهی

PAVLEGAL_1398
15 بازدید ۳ ماه پیش

دعوای مزاحمت

PAVLEGAL_1398
44 بازدید ۳ ماه پیش

ممانعت از حق

PAVLEGAL_1398
9 بازدید ۳ ماه پیش

دعوای تصرف عدوانی

PAVLEGAL_1398
33 بازدید ۳ ماه پیش

دعوای متقابل

PAVLEGAL_1398
9 بازدید ۳ ماه پیش

صلح و سازش

PAVLEGAL_1398
24 بازدید ۳ ماه پیش

جلب ثالث

PAVLEGAL_1398
15 بازدید ۳ ماه پیش

استرداد دعوی

PAVLEGAL_1398
7 بازدید ۳ ماه پیش

توقیف دادرسی

PAVLEGAL_1398
11 بازدید ۳ ماه پیش

موعد قانونی

PAVLEGAL_1398
18 بازدید ۳ ماه پیش

سفارت و کنسولگری

PAVLEGAL_1398
7 بازدید ۳ ماه پیش

مدیر دفتر دادگاه

PAVLEGAL_1398
17 بازدید ۳ ماه پیش

عذر موجه وکیل

PAVLEGAL_1398
14 بازدید ۳ ماه پیش

استعفای وکیل

PAVLEGAL_1398
17 بازدید ۳ ماه پیش

انواع قرارداد کار

PAVLEGAL_1398
52 بازدید ۳ ماه پیش

توکیل

PAVLEGAL_1398
27 بازدید ۳ ماه پیش

عده وفات

PAVLEGAL_1398
44 بازدید ۳ ماه پیش

عده طلاق

PAVLEGAL_1398
41 بازدید ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر