2 دنبال‌ کننده
4.9 هزار بازدید ویدیو

We're all at the same boat

329 بازدید ۱ سال پیش

دیگر ویدیوها

We're all at the same boat

329 بازدید ۱ سال پیش

To watch out

330 بازدید ۱ سال پیش

To wase one's breath

664 بازدید ۱ سال پیش

To throw people together

89 بازدید ۱ سال پیش

To tell two things or two persons apart

105 بازدید ۱ سال پیش

To take someting for granted

110 بازدید ۱ سال پیش

To take a load off yor back

104 بازدید ۱ سال پیش

To stand up for

128 بازدید ۱ سال پیش

To stop short

95 بازدید ۱ سال پیش

To stand out

111 بازدید ۱ سال پیش

To spill the beans

88 بازدید ۱ سال پیش

To serve one right

40 بازدید ۱ سال پیش

To Save Someone's Skin

48 بازدید ۱ سال پیش

To run out of

36 بازدید ۱ سال پیش

To run errands

38 بازدید ۱ سال پیش

To rock the boat

47 بازدید ۱ سال پیش

To rains cats and dog

55 بازدید ۱ سال پیش

To Put on Weight

54 بازدید ۱ سال پیش

To Put Into Practice

35 بازدید ۱ سال پیش

To move on

54 بازدید ۱ سال پیش

To meet someone's halfway

20 بازدید ۱ سال پیش

To make yourself at home

82 بازدید ۱ سال پیش

To make room for

54 بازدید ۱ سال پیش

To make no difference

23 بازدید ۱ سال پیش

To lose one's head

27 بازدید ۱ سال پیش

To look down upon

45 بازدید ۱ سال پیش

To live sb beyond one's mean

36 بازدید ۱ سال پیش

To let the cat out of the bag

33 بازدید ۱ سال پیش

To let sb off the hook

29 بازدید ۱ سال پیش

To let bygones be bygones

17 بازدید ۱ سال پیش

To lay off

23 بازدید ۱ سال پیش

To know by sight

24 بازدید ۱ سال پیش

To knock it off

32 بازدید ۱ سال پیش

To keep your fingers crossed

52 بازدید ۱ سال پیش

To keep your mouth shut

24 بازدید ۱ سال پیش

To keep your nose clean

50 بازدید ۱ سال پیش

To keep you posted

26 بازدید ۱ سال پیش

To keep up with

56 بازدید ۱ سال پیش

To keep under control

36 بازدید ۱ سال پیش

To Keep one's head

22 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر