پله روی صندلی

فیت کلاب
78 بازدید ۱ ماه پیش

اسکوات با صفحه

فیت کلاب
73 بازدید ۱ ماه پیش

بورپی معکوس

فیت کلاب
69 بازدید ۱ ماه پیش

طناب

فیت کلاب
87 بازدید ۲ ماه پیش

زانو بلند پرشی جفت

فیت کلاب
126 بازدید ۲ ماه پیش

x جهشی با حرکت دست

فیت کلاب
79 بازدید ۲ ماه پیش

پالنک روی استپ

فیت کلاب
116 بازدید ۲ ماه پیش

شنا دایموند

فیت کلاب
172 بازدید ۲ ماه پیش

باکس اسکوات پرشی

فیت کلاب
74 بازدید ۱ ماه پیش

چوب چرخشی ایستاده

فیت کلاب
194 بازدید ۲ ماه پیش

لیفت تک پا سیمکش

فیت کلاب
85 بازدید ۱ ماه پیش

اسکوات جفرسون

فیت کلاب
117 بازدید ۱ ماه پیش

باکس اسکوات پرشی

فیت کلاب
110 بازدید ۲ ماه پیش

زیر بغل تک خم با کش

فیت کلاب
169 بازدید ۱ ماه پیش

زانو بلند تناوبی

فیت کلاب
180 بازدید ۲ ماه پیش

چرخشی روی ساعد T

فیت کلاب
80 بازدید ۱ ماه پیش

فیله کمر

فیت کلاب
594 بازدید ۱ ماه پیش

زانو بلند یک طرفه

فیت کلاب
202 بازدید ۲ ماه پیش

پلانک چرخشی

فیت کلاب
404 بازدید ۲ ماه پیش

پلانک کماندو

فیت کلاب
200 بازدید ۲ ماه پیش

کیک از جلو تناوبی

فیت کلاب
270 بازدید ۲ ماه پیش

لیفت تک پا دمبل

فیت کلاب
171 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر