راکت انداز BM-21K Grad

Military District
323 بازدید ۴ سال پیش

نفربرزرهی Atom

Military District
113 بازدید ۴ سال پیش

نفربر BMD-1

Military District
160 بازدید ۴ سال پیش

Su-24 روسی و بمباران ادلب

Military District
1.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

نفربر BTR-80A

Military District
247 بازدید ۴ سال پیش

نفربر BTR-ZD

Military District
893 بازدید ۴ سال پیش

تانکبر BAZ-6402

Military District
164 بازدید ۴ سال پیش

سلاح ضدتانک RPG 32

Military District
2.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

مهارت خلبان هلیکوپتر

Military District
2 هزار بازدید ۴ سال پیش

راکت انداز BM-21 Grad

Military District
1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

خودروی زرهی Dozor

Military District
442 بازدید ۴ سال پیش

مسکو از آسمان

پارس روس
325 بازدید ۳ سال پیش

سفر به مسکو -روسیه

محمدجواد
1.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

کامیون نظامی GAZ-66

Military District
4.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

نفربر BMD-3

Military District
63 بازدید ۴ سال پیش

اسلحه هجومی AK-74

Military District
1.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

نفربر BTR-50P

Military District
306 بازدید ۴ سال پیش

خطر مرگ از بیخ گوشش گذشت.

فرهود
2.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

نفربر زرهی BPM-97

Military District
443 بازدید ۴ سال پیش

نفربر BTR-82

Military District
305 بازدید ۴ سال پیش

نفربر BMP-1

Military District
1 هزار بازدید ۴ سال پیش

کامیون نظامی GAZ-3308 Sadko

Military District
1.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

نفربر BTR-60PB

Military District
423 بازدید ۴ سال پیش

نفربر BMD-2

Military District
110 بازدید ۴ سال پیش

نفربر BRM-3K Rys

Military District
169 بازدید ۴ سال پیش

مین روب BMR-3M

Military District
567 بازدید ۴ سال پیش

نفربر BMP-3

Military District
596 بازدید ۴ سال پیش

طوفان در روسیه

فرهود
751 بازدید ۳ سال پیش

نفربر BMD-4

Military District
764 بازدید ۴ سال پیش

راکت انداز BM-21U Grad

Military District
502 بازدید ۴ سال پیش

نفربر BTR-90

Military District
883 بازدید ۴ سال پیش

نفربر زرهی BMR-600

Military District
133 بازدید ۴ سال پیش

رزم ناو Moskva

Military District
501 بازدید ۴ سال پیش