ترتیل قران سوره بقره

tartil
120 بازدید ۶ روز پیش

سوره بقره آیه 42

پیام قرآن
55 بازدید ۱ هفته پیش

سوره بقره آیه 40

پیام قرآن
39 بازدید ۱ هفته پیش

سوره بقره آیه 39

پیام قرآن
35 بازدید ۱ هفته پیش

سوره بقره آیه 41

پیام قرآن
52 بازدید ۱ هفته پیش

سوره بقره آیه 38

پیام قرآن
102 بازدید ۲ هفته پیش

سوره بقره آیه 37

پیام قرآن
56 بازدید ۲ هفته پیش

سوره بقره آیه 36

پیام قرآن
58 بازدید ۲ هفته پیش

سوره 2 بقره

sarbazemahdi.ir
225 بازدید ۳ هفته پیش

سوره بقره آیه 31

پیام قرآن
53 بازدید ۳ هفته پیش

سوره بقره آیه 11

پیام قرآن
57 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 3

پیام قرآن
66 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 23

پیام قرآن
21 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 25

پیام قرآن
54 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 17

پیام قرآن
48 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 30

پیام قرآن
85 بازدید ۳ هفته پیش

سوره بقره آیه 24

پیام قرآن
32 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 28

پیام قرآن
44 بازدید ۳ هفته پیش

سوره بقره آیه 20

پیام قرآن
83 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 32

پیام قرآن
31 بازدید ۳ هفته پیش

سوره بقره ایه 9

پیام قرآن
54 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 21

پیام قرآن
51 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 18

پیام قرآن
25 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 35

پیام قرآن
67 بازدید ۲ هفته پیش

سوره بقره آیه 29

پیام قرآن
51 بازدید ۳ هفته پیش

سوره بقره آیه 12

پیام قرآن
75 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 15

پیام قرآن
31 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 6

پیام قرآن
41 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره ایه 14

پیام قرآن
41 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 10

پیام قرآن
58 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 7

پیام قرآن
53 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 26

پیام قرآن
46 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 19

پیام قرآن
34 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 5

پیام قرآن
47 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 8

پیام قرآن
53 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 13

پیام قرآن
64 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 22

پیام قرآن
34 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 34

پیام قرآن
42 بازدید ۲ هفته پیش

سوره بقره آیه 4

پیام قرآن
64 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 27

پیام قرآن
58 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 16

پیام قرآن
46 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 33

پیام قرآن
140 بازدید ۲ هفته پیش

آیات 84 و 85 سوره بقره

بهزاد
73 بازدید ۳ هفته پیش

سوره بقره آیات 61 تا 63

بهزاد
111 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیه 1-2

پیام قرآن
75 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیات 71 تا 71

بهزاد
404 بازدید ۱ ماه پیش

سوره بقره آیات 67 تا 70

بهزاد
156 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر