H.bafandeh

آموزش و بهسازی سرمایه انسانی(رویكردهای نوین یادگیری)

1 ویدیو

در این كانال فیلم های مرتبط با كارگاه های آموزشی و پروژه های دكتر فیروز نوری مشاور آموزش و بهسازی در سازمان ها پیرامون مباحث مرتبط با رویكردهای نوین یادگیری سرمایه انسانی در هزاره سوم بارگذاری می شود.