تمرین پرحجم عضلات زیربغل

فیتنس
1.3 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

تمرین عضلات زیربغل TRX Inverted Row

فیتنس
1.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

سه تمرین برای عضلات زیربغل

فیتنس
1.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

تمرین زیربغل

AMIRALI KARIMIAN
419 بازدید ۱۱ ماه پیش

تمرین عضلات دست

فیتنس
107 بازدید ۱ سال پیش

تمرین عضلات شانه

فیتنس
102 بازدید ۱ سال پیش

تمرین عضلات پا

فیتنس
336 بازدید ۹ ماه پیش

تمرین عضلات جلوبازو

فیتنس
192 بازدید ۵ ماه پیش

تمرین عضلات بالاتنه

فیتنس
105 بازدید ۹ ماه پیش

تمرین عضلات سینه

فیتنس
534 بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات شانه

فیتنس
961 بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات سینه

فیتنس
1.5 هزار بازدید ۹ ماه پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
857 بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات شانه

فیتنس
115 بازدید ۱ سال پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
1.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
660 بازدید ۱ سال پیش

تمرین عضلات پهلو

فیتنس
1.3 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
141 بازدید ۱۱ ماه پیش

تمرین عضلات پشت

فیتنس
266 بازدید ۸ ماه پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
233 بازدید ۸ ماه پیش

تمرین عضلات بالاتنه

فیتنس
484 بازدید ۵ ماه پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
372 بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات ساعد

فیتنس
371 بازدید ۶ ماه پیش

تمرین عضلات پا

فیتنس
519 بازدید ۹ ماه پیش

تمرین عضلات سینه

فیتنس
152 بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات کول

فیتنس
766 بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات پا

فیتنس
255 بازدید ۱۱ ماه پیش

تمرین عضلات پا

فیتنس
909 بازدید ۱۱ ماه پیش

تمرین عضلات شانه

فیتنس
376 بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
2.4 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات بازو

فیتنس
1.1 هزار بازدید ۹ ماه پیش

تمرین عضلات سینه

فیتنس
329 بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات پشت

فیتنس
408 بازدید ۱ سال پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
2 هزار بازدید ۸ ماه پیش

تمرین عضلات جلوبازو

فیتنس
862 بازدید ۱ سال پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
342 بازدید ۱ سال پیش

تمرین عضلات سینه

فیتنس
379 بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات بالاتنه

فیتنس
174 بازدید ۴ ماه پیش

تمرین عضلات شانه

فیتنس
90 بازدید ۹ ماه پیش

تمرین عضلات دست

فیتنس
299 بازدید ۱ سال پیش

تمرین عضلات پشت

فیتنس
247 بازدید ۱ سال پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
290 بازدید ۹ ماه پیش

تمرین عضلات پا

فیتنس
256 بازدید ۱۱ ماه پیش

تمرین عضلات جلوبازو

فیتنس
167 بازدید ۸ ماه پیش

تمرین عضلات پا

فیتنس
776 بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات کول

فیتنس
624 بازدید ۹ ماه پیش

تمرین عضلات سینه

فیتنس
429 بازدید ۹ ماه پیش

تمرین عضلات ساعد

فیتنس
606 بازدید ۸ ماه پیش

تمرین عضلات سینه

فیتنس
1 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات گردن

فیتنس
4.1 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
1.1 هزار بازدید ۷ ماه پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
197 بازدید ۹ ماه پیش

تمرین عضلات کول

فیتنس
512 بازدید ۹ ماه پیش

تمرین عضلات شکم

فیتنس
736 بازدید ۸ ماه پیش

تمرین عضلات پا بادنبل

فیتنس
517 بازدید ۱۰ ماه پیش
نمایش بیشتر